poniedziałek, lutego 24, 2020

DOWOZY DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2018/19

DOWOZY DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2018/19

AUTOBUS NR 1

KURS 1

Jaroszewo

6.50

Ułanowo Folwark

6.55

Ułanowo

7.00

Charbowo

7.05

Kłecko Przedszkole

.

Kłecko Szkoła

7.20

.

KURS 2

Zakrzewo

7.25

Gorzuchowo

7.30

Gorzuchowo Kuś

7.35

Wilkowyja (dół)

7.40

Polska Wieś (cała)

7.40

Kłecko Przedszkole

.

Kłecko Szkoła

7.50

.

AUTOBUS NR 2

KURS 1

Świniary Dolne

6.50

Świniary

6.55

Ułanowo

7.00

Polska Wieś

7.05

Kłecko Przedszkole

.

Kłecko Szkoła

7.20

.

KURS 2

Waliszewo

7.35

Dziećmiarki

7.40

Czechy

7.45

Kłecko Przedszkole

.

Kłecko Szkoła

7.55

.

AUTOBUS NR 3

Michalcza

6.50

Pomarzany

6.55

Kamieniec

7.05

Wilkowyja(góra)

7.08

Chabrowo

7.10

Polska Wieś (węgiel)

7.10

Kłecko Przedszkole

.

Kłecko Szkoła

7.20

KURS 2

Bojanice wieś

7.25

Bojanice PGR

7.30

Biskupice I

7.35

Biskupice (Kozi Rynek)

7.40

Biskupice (jabłka)

7.45

Kłecko Przedszkole

.

Kłecko Szkoła

7. 0

.

AUTOBUS 4

Pruchnowo

6.55

Bielawy

7.00

Sulin

7.05

Dębnica

7.10

Dębnica (szkoła)

7.15

. .

Brzozogaj (SP Dębnica)

7.20

Kopydłowo

7.25

Działyń (SP Dębnica)

7.30

Dębnica Gajki

7.35

Dębnica (szkoła)

7.40

. .

Działyń (SP Kłecko i Gimnazjum)

7.45

Brzozogaj SP Kłecko i Gimnazjum)

7.50

Pruchnowo SP Kłecko i Gimnazjum)

7.55

Kłecko szkoła

.

UWAGA!

Podane godziny odjazdu z poszczególnych przystanków są orientacyjne z tolerancją +/ 5 minut.

.

DOWOZY DO PRZEDSZKOLA W KŁECKU

ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY

Kopydłowo

7.15

Dębnica

7.20

Działyń (przedszkole)

7.30

Pruchnowo

7.35

Sulin

7.40

Dębnica

7.40

Działyń (przedszkole)

7.45

Brzozogaj (Latosińska )

.

.

 

Zapraszamy na dni adaptacyjne do naszego przedszkola!

Zapraszamy na dni adaptacyjne do naszego przedszkola!
27-31 sierpnia
od. 9.00 do 12.00

Dni adaptacyjne:
- pomogą i ułatwią przekroczenie,
- progu przedszkola,
- pomogą przezwyciężyć strach przed zmianą środowiska,
- pozwolą poznać pracowników i pomieszczenia przedszkola,
- uświadomią, że pobyt w przedszkolu może być dla dziecka ciekawą i wesołą zabawą oraz formą radosnego działania, dzieci przynoszą śniadanie oraz wodę min.

Program pierwszego dnia:

- krótkie spotkanie z psychologiem,
- zapoznanie dzieci i rodziców z personelem: nauczycielkami, specjalistami i personelem obsługowym,
- zaznajomienie z pomieszczeniami i otoczeniem przedszkola
- zajęcia integracyjne dla dzieci w sali lub na terenie ogrodu przedszkolnego.

Pragniemy, aby wszystkie dzieci z uśmiechem, bez stresu i płaczu przychodziły do naszego przedszkola.

Serdecznie zapraszamy!
Dyrekcja ZSzP w Kłecku i wychowawczynie
* dodatkowe informacje udzielane są w sekretariacie szkoły lub telefonicznie pod numerem 61 427-01-34,
od pon. do pt. w godz. 08:00-13:00

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

(ogólna dla urzędów w przypadku, gdy przetwarzanie danych nastąpi na podstawie zrealizowania przepisów prawa, umów, ewentualnie zgody)

obowiązuje od 25 maja 2018 r.

.

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy, o następujących zasadach, na jakich przetwarzamy dane:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z siedzibą ul. Gnieźnieńska 7A, 62-270 Kłecko, tel.: 61 427 01 34 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

2) Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych w ZSzP, którą jest spółka Leśny & Wspólnicy Sp. z o. o., w której jako osobę kontaktową wyznaczono Pana Łukasza Gąsiorka, z Inspektorem można się skontaktować e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3) Pani/Pana dane będą, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, realizacji umowy, bądź udzielonej zgody.

4) W związku z przetwarzaniem danych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ZSzP w Kłecku przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Dyrektor ZSzP w Kłecku.

5) Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.

6)W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a)prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

7)W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

8) Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Telefon: 22 860 70 86

9) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Inspektor Danych Osobowych

Zgodnie z RODO informujemy o powołaniu inspektora danych osobowych dla naszej szkoły oraz publikujemy jego dane kontaktowe.

Inspektor Danych Osobowych – Leśny i Wspólnicy Sp. z o. o.


Osoba kontaktowa: Łukasz Gąsiorek
Kontakt: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Sprostowanie oświadczenia

alt

alt

Więcej artykułów…

Strona 6 z 43

6
Dzisiaj jest: Poniedziałek
24 Lutego 2020
Imieniny obchodzą
Bogurad, Bogusz, Boguta, Bohusz,
Lucjusz, Maciej, Piotr

Do końca roku zostało 312 dni.
Zodiak: Ryba
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły

Statystyki

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj69
mod_vvisit_counterWczoraj487
mod_vvisit_counterW tym tygodniu556
mod_vvisit_counterW poprzednim tygodniu4426
mod_vvisit_counterW tym miesiącu13699
mod_vvisit_counterW zeszłym miesiącu19973
mod_vvisit_counterŁącznie1991447

Obecnie jest: 12 nie zalogowanych online
Twoje IP: 3.233.221.149
 , 
Dzisiaj jest : Lut 24, 2020