poniedziałek, października 15, 2018

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

(ogólna dla urzędów w przypadku, gdy przetwarzanie danych nastąpi na podstawie zrealizowania przepisów prawa, umów, ewentualnie zgody)

obowiązuje od 25 maja 2018 r.

.

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy, o następujących zasadach, na jakich przetwarzamy dane:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z siedzibą ul. Gnieźnieńska 7A, 62-270 Kłecko, tel.: 61 427 01 34 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

2) Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych w ZSzP, którą jest spółka Leśny & Wspólnicy Sp. z o. o., w której jako osobę kontaktową wyznaczono Pana Łukasza Gąsiorka, z Inspektorem można się skontaktować e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3) Pani/Pana dane będą, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, realizacji umowy, bądź udzielonej zgody.

4) W związku z przetwarzaniem danych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ZSzP w Kłecku przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Dyrektor ZSzP w Kłecku.

5) Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.

6)W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a)prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

7)W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

8) Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Telefon: 22 860 70 86

9) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Inspektor Danych Osobowych

Zgodnie z RODO informujemy o powołaniu inspektora danych osobowych dla naszej szkoły oraz publikujemy jego dane kontaktowe.

Inspektor Danych Osobowych – Leśny i Wspólnicy Sp. z o. o.


Osoba kontaktowa: Łukasz Gąsiorek
Kontakt: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Sprostowanie oświadczenia

alt

alt

Budowa Mostu na rzece Mała Wełna

alt


Budowa Mostu na rzece Mała Wełna – dowozy uczniów do szkół

W związku z przygotowaniami do rozpoczęcia przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich budowy nowego mostu na rzece Mała Wełna, gmina Kłecko informuje, że zamknięcie mostu dla ruchu samochodowego lub inne utrudnienia w ruchu samochodów, nastąpią nie wcześniej niż 9 kwietnia 2018 roku.

Jednocześnie WZDW, we współpracy z Wykonawcą robót – firmą MOST Sp. z o.o. oraz Gminą Kłecko, cały czas prowadzi prace, które mają na celu udrożnienie przejazdu przez Małą Wełnę dla ruchu lokalnego.

Szkoła, we współpracy z gminą, ma opracowane koncepcje dowozu uczniów w okresie budowy mostu, jednak ich ostateczny kształt zależeć będzie od rozwiązań, które przyjmą WZDW i Wykonawca prac – firma MOST Sp. z o.o. O zmianach w obowiązującym trybie dowozów wszyscy rodzice poinformowani zostaną z odpowiednim wyprzedzeniem.

Rekolekcje

PLAN REKOLEKCJI SZKOLNYCH

KŁECKO

12 – 14 marca 2018

Prowadzące: Siostry Służebniczki

DZIEŃ PIERWSZY:

Godz. 1015 Sala gimnastyczna w szkole
- Szkoła podstawowa kl. 0, I, II, III;

Nauka Rekolekcyjna: Największy z cudów - Eucharystia

Godz. 123o Sala gimnastyczna w szkole
- Szkoła podstawowa kl. IV, V, VI, VII

Nauka Rekolekcyjna: Największy z cudów - Eucharystia

DZIEŃ DRUGI:

Godz. 8oo Sala gimnastyczna w szkole
– Szkoła podstawowa kl. 0, I, II, III
Nauka Rekolekcyjna: Nasza droga do świętości

Godz. 1015 Sala gimnastyczna w szkole
- Szkoła podstawowa kl. IV, V, VI, VII

Nauka Rekolekcyjna: Nasza droga do świętości

DZIEŃ TRZECI: Eucharystia nas przemienia

Uroczysta Eucharystia z homilią

Godz. 1115 w kościele parafialnym
- Szkoła podstawowa kl. 0, I, II, III, IV, V, VI, VII

OGŁOSZENIE

W czasie rekolekcji od 12 do 14 marca 2018 r roku (poniedziałek - środa) przywozy dzieci z przedszkola będą zorganizowane w następujący sposób:

Plan wyjazdów:

Miejscowość

Poniedziałek, wtorek

Środa

Jaroszewo

715

815

Michalcza

710

810

Pomarzany

705

805

Chabrowo Winiarski

740

840

Charbowo

745

845

Ułanowo

725

825

Ułanowo Folwark

720

820

Świniary Dolne

730

830

Świniary

735

835

Wilkowyja (Góra)

725

825

Polska Wieś

740

840

Gorzuchowo

730

830

Bojanice

728

830

Biskupice

735

840

Działyń

718

825

Brzozogaj

715

815

Kopydłowo

-

820

Dębnica szkoła

723

825

Dębnica Gajki

725

825

Pruchnowo

715

815

Bielawy

718

820

Bielawy 24

733

.

Sulin

735

835

Dziećmiarki

740

840

Czechy

745

845

Kamieniec

720

820

Powrót dzieci z przedszkola w poniedziałek i wtorek – autobus w przedszkolu 13.45, natomiast wyjazd dzieci ok. 14.00 po zakończonych rekolekcjach; w środę wyjazd dzieci z przedszkola o godzinie 13.25.

W czasie rekolekcji od 12 marca do 14 marca 2018r roku (poniedziałek - środa) przywozy dzieci z klas I – III szkoły podstawowej będą zorganizowane w następujący sposób:

Plan wyjazdów:

Miejscowość

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Jaroszewo

940

715

1040

Michalcza

935

710

1035

Pomarzany

930

705

1030

Chabrowo Winiarski

1005

740

1100

Charbowo

1010

745

1105

Ułanowo

950

725

1045

Ułanowo Folwark

945

720

1045

Świniary Dolne

955

730

1050

Świniary

1000

735

1055

Wilkowyja (Góra)

945

725

1040

Polska Wieś

955

740

1050

Gorzuchowo

950

730

1045

Bojanice

950

728

1045

Biskupice

955

735

1050

Działyń

945

718

1040

Brzozogaj

935

715

1030

Kopydłowo

940

-

1035

Dębnica szkoła

945

723

1040

Dębnica Gajki

945

725

1040

Pruchnowo

935

715

1030

Bielawy

940

718

1035

Bielawy 24

.

733

.

Sulin

950

735

1045

Dziećmiarki

955

740

1050

Czechy

1000

745

1055

Kamieniec

940

720

1035

W czasie rekolekcji od 12 do 14 marca 2018r roku (poniedziałek - środa) przywozy dzieci z klas IV – VII szkoły podstawowej będą zorganizowane w następujący sposób:

Plan wyjazdów:

Miejscowość

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Jaroszewo

1155

940

1040

Michalca

1150

935

1035

Pomarzany

1145

930

1030

Chabrowo Winiarski

1220

1005

1100

Chabrowo

1220

1010

1105

Ułanowo

1205

950

1045

Ułanowo Folwark

1200

945

1045

Świniary Dolne

1210

955

1050

Świniary

1215

1000

1055

Wilkowyja (Góra)

1155

945

1040

Polska Wieś

1205

955

1050

Gorzuchowo

1200

950

1045

Bojanice

1200

950

1045

Biskupice

1205

955

1050

Działyń

1155

945

1040

Brzozogaj

1145

935

1030

Kopydłowo

1150

940

1035

Dębnica szkoła

1155

945

1040

Dębnica Gajki

1155

945

1040

Pruchnowo

1145

935

1030

Bielawy

1150

940

1035

Sulin

1200

950

1045

Dziećmiarki

1205

955

1050

Czechy

1215

1010

1105

Kamieniec

1150

940

1035

Waliszewo

1210

1005

1100

.

Więcej artykułów…

Strona 2 z 39

2
Dzisiaj jest: Poniedziałek
15 Października 2018
Imieniny obchodzą
Brunon, Gościsława, Jadwiga, Sewer,
Tekla, Teresa

Do końca roku zostało 78 dni.
Zodiak: Waga
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły
 • Galeria Szkoły

Statystyki

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj451
mod_vvisit_counterWczoraj749
mod_vvisit_counterW tym tygodniu1200
mod_vvisit_counterW poprzednim tygodniu4707
mod_vvisit_counterW tym miesiącu9410
mod_vvisit_counterW zeszłym miesiącu17483
mod_vvisit_counterŁącznie1645479

Obecnie jest: 38 nie zalogowanych online
Twoje IP: 54.198.55.167
 , 
Dzisiaj jest : Paź 15, 2018